Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Nariadenie Európskej únie (EÚ) 10/2011, ktoré je najprísnejším a najdôležitejším zákonom o potravinárskych plastových výrobkoch, má mimoriadne prísne a komplexné požiadavky na normu limitu ťažkých kovov pre výrobky prichádzajúce do styku s potravinami a je ukazovateľom vetra v medzinárodných kontrola rizika bezpečnosti materiálov v kontakte s potravinami.

food contact plastic

V roku 2011 bolo zverejnené nové nariadenie EÚ (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
15. januára. Toto nové nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2011. Zrušuje smernicu Komisie 2002/72/ES. Je ich viacero
prechodné ustanovenia a sú zhrnuté v tabuľke 1.

stôl 1

Prechodné ustanovenia

Do 31. decembra 2012  

Môže akceptovať uvedenie nasledujúceho tovaru na trh

- materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami, ktoré boli zákonne uvedené na trh

podporné dokumenty FCM prechodné ustanovenia

pred 1. májom 2011 

Podporné dokumenty sú založené na základných pravidlách pre celkovú migráciu a špecifické testovanie migrácie stanovených v prílohe k smernici 82/711/EHS.

Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015

Podporný dokument pre materiály, predmety a látky uvádzané na trh môže vychádzať buď z nových migračných pravidiel uvedených v nariadení (EÚ) č. 10/2011, alebo z pravidiel stanovených v prílohe k smernici 82/711/EHS

Od 1. januára 2016

Podporné dokumenty vychádzajú z pravidiel pre testovanie migrácie stanovených v nariadení (EÚ) č. 10/2011

Poznámka: 1. Obsah podporného dokumentu odkazuje na tabuľku 2, D

Tabuľka 2

A. Rozsah.

1. Materiál a predmety a ich časti pozostávajúce výlučne z plastov

2. Plastové viacvrstvové materiály a predmety držané pohromade lepidlom alebo iným spôsobom

3. Materiály a predmety uvedené v bodoch 1 a 2, ktoré sú potlačené a/alebo pokryté vrstvou

4. Plastové vrstvy alebo plastové povlaky tvoriace tesnenia v uzáveroch a uzáveroch, ktoré spolu s týmito uzávermi a uzávermi tvoria súbor dvoch alebo viacerých vrstiev rôznych druhov materiálov

5. Plastové vrstvy vo viacmateriálových viacvrstvových materiáloch a predmetoch

B. Výnimka

1. Iónomeničová živica

2. Guma

3. Silikóny

C. Látky za funkčnou bariérou a nanočastice

Látky za funkčnou bariérou2

1. Môžu sa vyrábať s látkami, ktoré nie sú uvedené v zozname Únie

2. Musí spĺňať obmedzenie pre vinylchloridový monomér v prílohe I (SML: Nezistené, 1 mg/kg v konečnom produkte)

3. Nepovolené látky sa môžu používať v potravinách v maximálnom množstve 0,01 mg/kg

4. Bez predchádzajúceho povolenia nesmie patriť k látkam, ktoré sú mutagénne, karcinogénne alebo toxické pre reprodukciu

5. Nesmie patriť do nanoformy

Nanočastice::

1. Mali by sa posudzovať od prípadu k prípadu, pokiaľ ide o ich riziko, kým nebudú známe ďalšie informácie

2. Látky v nanoforme sa použijú len vtedy, ak sú výslovne povolené a uvedené v prílohe I

D. Podporné dokumenty

1. obsahuje podmienky a výsledky testovania, výpočty, modelovanie, iné analýzy a dôkazy o bezpečnosti alebo zdôvodnenie preukazujúce zhodu

2. prevádzkovateľ podniku na požiadanie sprístupní príslušným vnútroštátnym orgánom

E. Celková migrácia a špecifický migračný limit

1. Celková migrácia

- 10 mg/dm² 10

- 60 mg/kg 60

2. Špecifická migrácia (pozri prílohu I Zoznam Únie – ak nie je stanovený žiadny špecifický migračný limit alebo sú stanovené iné obmedzenia, uplatňuje sa všeobecný špecifický migračný limit 60 mg/kg)

Union List

Príloha I – Monomér a aditívum

PRÍLOHA I Obsahuje

1. Monoméry alebo iné východiskové látky

2. Prísady s výnimkou farbív

3. Pomocné látky na výrobu polymérov s výnimkou rozpúšťadiel

4. Makromolekuly získané mikrobiálnou fermentáciou

5. 885 povolená látka

Príloha II – Všeobecné obmedzenie materiálov a predmetov

Špecifická migrácia ťažkých kovov (mg/kg potravy alebo potravinového simulátora)

1. Bárium (钡) = 1

2. Kobalt (钴) = 0,05

3. Meď (铜) = 5

4. Železo (铁) = 48

5. Lítium (锂) = 0,6

6. Mangán (锰) = 0,6

7. Zinok (锌) = 25

Špecifická migrácia primárnych aromatických amínov (súčet), Detekčný limit 0,01 mg látky na kg potraviny alebo potravinového stimulantu

Príloha III – Simulanty potravín

10 % etanol 

Poznámka: V niektorých prípadoch je možné zvoliť destilovanú vodu

Potravinový simulant A

potraviny s hydrofilným charakterom

3% kyselina octová

Potravinový simulant B

kyslé jedlo

20 % etanol 

Potravinový simulant C

potraviny do 20% obsahu alkoholu

50% etanol 

Food Simulant D1

potraviny s obsahom alkoholu > 20 %.

mliečny výrobok

jedlo s olejom vo vode

Zeleninový olej 

Food Simulant D2

potraviny majú lipofilný charakter, voľné tuky

Poly(2,6-difenyl-p-fenylénoxid), veľkosť častíc 60-80 mesh, veľkosť pórov 200 nm

Potravinový simulant E

suché jedlo

Príloha IV – Vyhlásenie o zhode (DOC)

1. vydáva prevádzkovateľ podniku a obsahuje informácie ako v PRÍLOHE IV3

2. v iných štádiách marketingu ako v štádiu maloobchodu je DOC k dispozícii pre plastové materiály a predmety, výrobky z medzistupňov ich výroby, ako aj pre látky určené na výrobu

3. Umožní ľahkú identifikáciu materiálov, predmetov alebo produktov z medzistupňov výroby alebo látok, pre ktoré sa vydáva

4. – Zloženie bude známe výrobcovi látky a na požiadanie sa sprístupní príslušným orgánom

Príloha V – Skúšobná podmienka

OM1 10d pri 20 °C 20

Akýkoľvek kontakt s potravinami v zmrazenom a chladenom stave

OM2 10 d pri 40 °C

Akékoľvek dlhodobé skladovanie pri izbovej teplote alebo nižšej, vrátane zahriatia na 70 °C po dobu až 2 hodín alebo zahriatia na 100 °C po dobu až 15 minút

OM3 2 hodiny pri 70 °C 

Akékoľvek podmienky kontaktu, ktoré zahŕňajú zahriatie až na 70 °C po dobu až 2 hodín alebo až do 100 °C po dobu až 15 minút, po ktorých nenasleduje dlhodobé skladovanie v miestnosti alebo v chladničke.

OM4 1 h pri 100 °C 

Vysokoteplotné aplikácie pre všetky stimulanty jedla pri teplote do 100 °C

OM5 2 h pri 100 °C alebo pri refluxe/alternatívne 1 h pri 121 °C 

Aplikácia pri vysokej teplote do 121°C

OM6 4 h pri 100 °C alebo pri refluxe

Akékoľvek podmienky kontaktu potravín s potravinovými stimulantmi A, B alebo C pri teplote vyššej ako 40 °C

Poznámka: Predstavuje najhorší možný prípad pre všetky potravinové simulátory, ktoré sú v kontakte s polyolefínmi

OM7 2 hodiny pri 175 °C

Vysokoteplotné aplikácie s tučnými potravinami prekračujúce podmienky OM5

Poznámka: V prípade, že nie je technicky možné vykonať OM7 s potravinovým simulátorom D2, test možno nahradiť testom OM 8 alebo OM9

OM8 Potravinový simulátor E na 2 hodiny pri 175 °C a potravinový simulátor D2 na 2 hodiny pri 100 °C

Len aplikácie s vysokou teplotou

Poznámka: Keď nie je technicky možné vykonať OM7 s potravinovým simulátorom D2

OM9 Potravinový simulátor E na 2 hodiny pri 175 °C a potravinový simulátor D2 na 10 dní pri 40 °C

Vysokoteplotné aplikácie vrátane dlhodobého skladovania pri izbovej teplote

Poznámka: Keď nie je technicky možné vykonať OM7 s potravinovým simulátorom D2

 

Zrušenie smernice EÚ

1. 80/766/EHS, smernica Komisie, metóda analýzy na úradnú kontrolu hladiny vinylchloridového monoméru v materiáli, ktorý prichádza do styku s potravinami

2. 81/432/EHS, smernica Komisie, metóda analýzy na úradnú kontrolu uvoľňovania vinylchloridu materiálom a predmetom do potravín

3. 2002/72/ES, smernica Komisie týkajúca sa plastových materiálov a výrobkov pre potraviny

 

 


Čas odoslania: 19. októbra 2021